غلامحسین عرب حسن خانی

رئیس هیات‌ مدیره

 
 
 احسان ترکمن   

نایب رئیس هیات‌ مدیره

 
مجید صالح

عضو هیات مدیره

 
 
                                         حسین واعظ قمصری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره