ولـی ضــرابیـه

رئیس هیات‌ مدیره

 
 

حسین واعظ قمصـری

نایب رئیس هیات‌ مدیره

 

محسن مومنی

عضو هیات‌ مدیره

 
 

غلامحسین حسن‌خانی

عضو هیات مدیره

 
 

احسـان تـرکمن

عضو هیات مدیره

 
 

ابراهیم حسینی‌نـژاد

مدیرعامل