درستی (Integrity): ما افکارخود را با الفاظ و اعمال مان یکی کرده و درستکاری را مبنای عمل قرار می دهیم. در تعهدها و وعده هایمان حسن نیت داریم تا اعتماد ذینفعان را جلب کنیم. ما در روابط خود برای حریم خصوصی، مقام و شان اجتماعی، اعتبار و اعتماد افراد، احترام قائل هستیم.  

یک تیم یکپارچه (One Team): ما یک خانواده بزرگیم و با هم متحدیم. ما در شبکه گسترده سپ معتقدیم که با همکاری و یکپارچگی تیمی می توانیم به اهداف مان برسیم. موفقیت تیمی را بر کامیابی های فردی ترجیح می دهیم و برای به ثمر رساندن تعهداتمان به یکدیگر اعتماد داشته و دانش خود را به اشتراک می گذاریم.  

تفکر رو به جلو و حمایت از تغییر (Forward Thinking): ما به پیشرو بودن در صنعت باور داریم. ما با خلق فرصت ها، ایجاد راهکارهای نو، به روز رسانی دانش و حمایت از تغییر، خود را از دیگران متمایز می سازیم.

724 (Switched on): ما با تمرکز بر آنچه برای مشتریان مان مهم است نه آنچه برای خودمان مناسب است، به تعهدات مان پایبندیم و نتایج اقدامات خود را می پذیریم. هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز پاسخگو و در دسترسیم و از تمام قابلیت های خود برای جلب رضایت مشتریانمان بهره می بریم.

ارزش افزایی برای مشتریان (Adding Value for Customers): باور داریم که مشتری مهمترین ذینع ماست و رضایت او سرنوشت ما را رقم می زند. ما به دنبال پیش بینی نیازهای مشتریان هدف مان و فراتر رفتن از انتظارات شان هستیم. ما فلسفه وجودی خود را ارائه راهکارهای پرداخت برای کاهش هزینه و افزایش درآمد و بهره وری مشتریان مان می دانیم.        

موفقيت از طريق کارکنان شایسته (Succeeding through the competent People): ما قدر کارکنان خود را می دانیم. آنها سرمایه اصلی و کلید موفقیت ما هستند. ما می کوشیم تامستعد ترین افراد را وارد خانواده خود کنیم و با حفظ و توانمند سازی آنها، دستیبابی متقابل به اهداف سازمانی و شخصی را امکان پذیر کنیم.    

مسئولیت پذیری اجتماعی (Social Responsibility): ما کسب و کاری بر پایه برد، برد، برد بنا می نهیم. ما به دنبال کسب سود هستیم، اما سودی که برای جامعه و محیط زیست نیز سودمند باشد. ما خود را  شهروندی مسئول و متعهد می دانیم و می خواهیم تاثیر مثبتی در جوامعی که در آنها فعالیت می کنیم، داشته باشیم.