تکمیل فرم همکاری

تکمیل فرم همکاری اولین گام در فرایند استخدام شماست. از آنجایی که شناخت ما از شما بر اساس اطلاعات فرم درخواست همکاری شکل می گیرد، سعی کنید اطلاعات را کامل و به روز وارد نمایید.

بررسی رزومه ها

رزومه های دریافتی بررسی و بر اساس ویژگی های فردی و تخصصی غربال می گردد. در این مرحله رزومه هایی که با نیازمندی های شغل مورد نظر تطابق نداشته باشند حذف و رزومه های واجد شرایط بر اساس شایستگی های تخصصی اولویت بندی می گردند.

مصاحبه تلفنی

با متقاضیانی که واجد شرایط باشند یک مصاحبه کوتاه تلفنی انجام می شود تا متقاضی و سازمان شناخت بیشتری از یکدیگر کسب نمایند.

مصاحبه تخصصی

افرادی که مصاحبه تلفنی را با موفقیت پشت سر گذارند، برای انجام مصاحبه تخصصی به مدیران و مسئولان معرفی می گردند. در این مصاحبه توانایی های فنی افراد به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین جزئیات بیشتری از شغل مورد نظر برای متقاضی روشن می گردد.

آزمون های روانشناختی

هر فردی از نظر تیپ شخصیتی با برخی مشاغل تناسب بیشتری دارد. آزمون های روانشناختی با هدف بررسی میزان تطابق افراد با شغل انتخابی انجام می-گیرد.

مصاحبه با کمیته استخدام

آخرین مرحله فرایند استخدام در سپ، مصاحبه با کمیته استخدام است که اعضای آن را مدیران ارشد شرکت تشکیل می دهند. در این مصاحبه شایستگی های رفتاری و میزان سازگاری نظام ارزشی افراد با نظام ارزشی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 
 
  1. فرم همکاری: تکمیل فرم همکاری اولین گام در فرایند استخدام شماست. از آنجایی که شناخت ما از شما بر اساس اطلاعات فرم درخواست همکاری شکل می گیرد، سعی کنید اطلاعات را کامل و به روز وارد نمایید.
  2. بررسی رزومه ها: رزومه های دریافتی بررسی و بر اساس ویژگی های فردی و تخصصی غربال می گردد. در این مرحله رزومه هایی که با نیازمندی های شغل مورد نظر تطابق نداشته باشند حذف و رزومه های واجد شرایط بر اساس شایستگی های تخصصی اولویت بندی می گردند.
  3. مصاحبه تلفنی: با متقاضیانی که واجد شرایط باشند یک مصاحبه کوتاه تلفنی انجام می شود تا متقاضی و سازمان شناخت بیشتری از یکدیگر کسب نمایند.
  4. مصاحبه تخصصی: افرادی که مصاحبه تلفنی را با موفقیت پشت سر گذارند، برای انجام مصاحبه تخصصی به مدیران و مسئولان معرفی می گردند. در این مصاحبه توانایی های فنی افراد به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین جزئیات بیشتری از شغل مورد نظر برای متقاضی روشن می گردد.
  5. آزمون های روانشناختی: هر فردی از نظر تیپ شخصیتی با برخی مشاغل تناسب بیشتری دارد. آزمون های روانشناختی با هدف بررسی میزان تطابق افراد با شغل انتخابی انجام می-گیرد.
  6. مصاحبه با کمیته استخدام: آخرین مرحله فرایند استخدام در سپ، مصاحبه با کمیته استخدام است که اعضای آن را مدیران ارشد شرکت تشکیل می دهند. در این مصاحبه شایستگی های رفتاری و میزان سازگاری نظام ارزشی افراد با نظام ارزشی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  7. به سپ خوش آمدید!