ضمن قدردانی از استقبال شما گرامیان، مستدعی است در زمان ارائه طرح به موارد زیر عنایت خاص فرمایید:


پس از دریافت کارت جهت فعال کردن کارت با شماره های 84345225 و 84345221 تماس حاصل فرمایید.
از متون فارسی استفاده شود.
آدرس و کد پستی می بایست به صورت کامل و دقیق در فرم وارد گردد. در غیر این صورت، مسئولیت عدم دریافت سفارش به عهده مشتری خواهد بود.
متن درخواستی بر روی کارت مطابق ضوابط و شئونات اسلامی می بایست باشد.
تصویر امنیتی:
متن امنیتی: