مانده سگمنت به تفکیک

مثال: 90/02
 
تصویر امنیتی:
متن امنیتی: