• کارت هدیه سپ امکانات ویژه‌ای به سفارش دهنده آن می‌دهد:
 • امکان انتخاب کارت‌ مخصوص مناسبت‌های گوناگون
 • درج عبارت دلخواه بر روی جسم
 • سفارش و پرداخت آنلاین هزینه
 • امكان خريد كالا و دریافت خدمات از مراكز فروشگاهی دارای دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه اینترنتی كليه بانک‌های عضو شبکه شتاب
نمونه کارت های هدیه را میتوانید در پایین متن مشاهده نمایید
 
 • کدسفارش: 1225

 • کدسفارش: 1224

 • کدسفارش: 1211

 • کدسفارش: 1178

 • کدسفارش: 140005

 • کدسفارش: 140005

 • کدسفارش: 140004

 • کدسفارش: 140004

 • کدسفارش: 140002

 • کدسفارش: 140002

 • کدسفارش: 140001

 • کدسفارش: 140001

 • کدسفارش: 140003

 • کدسفارش: 9917

 • کدسفارش: 9916

 • کدسفارش: 9915

 • کدسفارش: 9914

 • کدسفارش: 9913

 • کدسفارش: 9912

 • کدسفارش: 9908

 • کدسفارش: 9907

 • کدسفارش: 9906

 • کدسفارش: 9905

 • کدسفارش: 9901

 • کدسفارش: 9910

 • کدسفارش: 9911

 • کدسفارش: 1133

 • کدسفارش: 1134

 • کدسفارش: 1123

 • کدسفارش: 1117

 • کدسفارش: 1219

 • کدسفارش: 1222

 • کدسفارش: 1233

 • کدسفارش: 1233

 • کدسفارش: 1149

 • کدسفارش: 1240

 • کدسفارش: 1223

 • کدسفارش: 1223

 • کدسفارش: 1228

 • کدسفارش: 1228

 • کدسفارش: 9902

 • کدسفارش: 1101

 • کدسفارش: 1230

 • کدسفارش: 1229

 • کدسفارش: 1235

 • کدسفارش: 1234

 • کدسفارش: 1234

 • کدسفارش: 1231

 • کدسفارش: 1232

 • کدسفارش: 1227

 • کدسفارش: 1226

 • کدسفارش: 97-1208

 • کدسفارش: 97-1207

 • کدسفارش: 97-1206

 • کدسفارش: 97-1204

 • کدسفارش: 97-1203

 • کدسفارش: 97-1205

 • کدسفارش: 97-1201

 • کدسفارش: 97-1199

 • کدسفارش: 97-1200

 • کدسفارش: 97-1198

 • کدسفارش: 97-1195

 • کدسفارش: 97-1194

 • کدسفارش: 97-1196

 • کدسفارش: 97-1190

 • کدسفارش: 97-1189

 • کدسفارش: 97-1188

 • کدسفارش: 97-1187

 • کدسفارش: 96-1162

 • کدسفارش: 97-1182

 • کدسفارش: 97-1183

 • کدسفارش: 97-1179

 • کدسفارش: 96-1155

 • کدسفارش: 97-1181

 • کدسفارش: 97-1180

 • کدسفارش: 96-1167

 • کدسفارش: 96-1168

 • کدسفارش: 96-1172

 • کدسفارش: 95-1140

 • کدسفارش: 95-1141

 • کدسفارش: 95-1137

 • کدسفارش: 95-1127

 • کدسفارش: 95-1129

 • کدسفارش: 92-1019

 • کدسفارش: 93-1058

 • کدسفارش: 94-1105

 • کدسفارش: 92-1008

 • کدسفارش: 92-1009

 •