شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با ایجاد یک محیط کاری پرانرژی و آکنده به احترام برای افراد، به دنبال بهره گیری از تمامی استعدادها و شایستگی های کارکنان است. سپ ضمن حرفه ای بودن و تاکید بر رعایت اصول و قوانین مصوب و الزام به رعایت رفتار حرفه ای در محیط کار، دارای جوی صمیمانه و دوستانه است. سپ با این اعتقاد که منابع انسانی اصلی ترین دارایی سازمان است، با فراهم نمودن فرصت های رشد و پیشرفت برای کارکنان، به دنبال توسعه مهارت ها و شایستگی های کارکنان و تسریع حرکت به سمت تعالی سازمانی و سرآمدی در صنعت می باشد.