توجه: شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، اخبار رسمی و یا اطلاعیه‌های الزام‌آور خود را خطاب به پذیرندگان اینترنتی، تنها از طریق وب سایت www.sep.ir و یا پست الکترونیک Epay@sep.ir منتشر می‌‌کند.