ولـی ضــرابیـه

رئیس هیات‌ مدیره

 
 

حسین واعظ قمصـری

نایب رئیس هیات‌ مدیره

 

دکتر رضا آقابابایی

عضو هیات‌ مدیره

 
 

لقمان رحمان‌پور

عضو هیات مدیره

 
 

احسـان تـرکمن

عضو هیات مدیره

 
 

ابراهیم حسینی‌نـژاد

مدیرعامل