ولی ضرابیه

رئیس هیات مدیره

 
 

دکتر محمد مظاهری

نایب رئیس هیات مدیره

 

مهدی قرهی

عضو هیات مدیره

 
 

دکتر رضا آقابابایی

عضو هیات مدیره

 
 

لقمان رحمان‌پور

عضو هیات مدیره

 
 

حسین واعظ قمصری

مدیرعامل